Στην τροποποίηση της λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς, στο πλαίσιο των γενικών μέτρων της κυβέρνησης και με βάσητις διατάξεις των άρθρων 5 και 10 της ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020)προχωρεί ο Δήμος Αγιάς

Συγκεκριμένα, οι πολίτες πριν προσέλθουν στις υπηρεσίες του Δήμου, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

Διοικητικές Υπηρεσίες

1.      Για πιστοποιητικά κάθε είδους,θα επικοινωνούν στα τηλ.2494350117 και 2494350118 ή στο email dimotologio@0559.syzefxis.gov.gr.

2.      Για δηλώσεις ληξιαρχικών γεγονότωνθα επικοινωνούν στοτηλ.2494350115 ή στο e-mail orfanoudaki@0559.syzefxis.gov.gr. Για τις περιπτώσεις δηλώσεων ληξιαρχικών πράξεων θανάτων, θα προσέρχονται χωρίς να απαιτείται προηγούμενη συνεννόηση.

3.      Το πρωτόκολλο θα παραλαμβάνει αιτήσεις μεfax: 2494023783 και e-mail στο info@dimosagias.gr . Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης,  θα προηγείται τηλεφωνική επικοινωνία στοτηλ.2494350115.

Οικονομικές Υπηρεσίες

1.      Το Ταμείο θα δέχεταιπληρωμές με χρήση μέσων εξ αποστάσεως. Για περιπτώσεις που αυτό δεν είναι εφικτό, μόνο κατόπιν επικοινωνίαςστoτηλ.2494022811ή e-mail info@dimosagias.gr

2.      Το Τμήμα Καταστημάτωνθα δέχεται μόνο για επείγοντα θέματακατόπιν επικοινωνίαςστα τηλ.2494024513

3.      Το Τμήμα Προμηθειώνμόνο για επείγοντα θέματα κατόπιν επικοινωνίας στο τηλ.2494022811

4.      Δήλωση για διόρθωση τετραγωνικών μέτρων θα υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου στην ειδική πλατφόρμα https://tetragonika.govapp.gr/. Η σχετική προθεσμία έχει παραταθεί μέχρι 30/06/2020. Οποιαδήποτε άλλη βεβαίωση για επείγοντα θέματα, μόνο κατόπιν επικοινωνίαςστα τηλ.2494350113, 2494350114, 2494350124ή e-mail στο tydimosagias@gmail.com

ΚΕΠ

Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών θα λειτουργούν από τις 7.30 έως τις 15.00, από Δευτέρα έως Παρασκευή, ενώθα εξυπηρετούν τους πολίτες μόνο με ραντεβού, στaτηλ. ΚΕΠ Αγιάς 2494024524, ΚΕΠ Μελιβοίας 2494051604, ΚΕΠ Ομολίου 2495094163, ΚΕΠ Δήμητρας 2494350311

Τεχνική Υπηρεσία

Θα δέχεται μόνο με τηλεφωνική συνεννόηση, κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες, στα τηλ.2494350113, 2494350114, 2494350124

Τα Κέντρα Κοινότητας θα εξυπηρετούν μόνογια Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, επιδότηση ενοικίου και προνοιακά επιδόματα από τις 8.00 έως τις 13.30,κατόπιντηλεφωνικής επικοινωνίας,στοτηλέφωνο 2494023812.

Επιπλέον:

1.      Η αποκομιδή απορριμμάτων και οι καθαρισμοί θα πραγματοποιούνται κανονικά, ενώ θα διακοπούν οι μη επείγουσες εργασίες (αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων, κλαδέματα κ.λπ.)

2.      Η διεξαγωγή των πολιτικών γάμων θα γίνεται χωρίς την παρουσία καλεσμένων, εκτός του κύκλου της στενής οικογένειας του ζεύγους (μάρτυρες, γονείς).

3.      Οι υπάλληλοι στις υπηρεσίες του Δήμου που παραμένουν κλειστές θα βρίσκονται στη διάθεση του Τμήματος Προσωπικού, για να προσφέρουν την εργασία τους, εφόσον κριθεί αναγκαίο.

4.      Οι εργαζόμενοι θα παρέχουν εργασία εξ αποστάσεως, όπου είναι εφικτό ανάλογα με την φύση του αντικειμένου της εργασίας.

Τα παραπάνω μέτρα θα ισχύσουν μέχρι τις 24/03/2020, ενώ θα παραταθούν εφόσον παραταθεί αντίστοιχα το διάστημα λήψης των έκτακτων μέτρων για την αποφυγή της διάδοσης του COVID-19.