Σε ανακοίνωση του Ινστιτούτου Καταναλωτών Λάρισας αναφέρονται τα εξής: "Κατόπιν συνεχών ερωτημάτων θορυβημένων δανειοληπτών σχετικά με την κατάργηση ή μη του νόμου 3869/2010 για τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων μετά το τέλος του τρέχοντος ημερολογιακού έτους, το Ινστιτούτο Καταναλωτών Θεσσαλίας ενημερώνει τους δανειολήπτες ότι η παραπάνω πληροφόρηση από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης των Αθηνών είναι απόλυτα εσφαλμένη. Δυνάμει του νόμου 4346/2015 ο οποίος δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την 20-11-2015 θεσπίζονται πράγματι τροποποιήσεις στο νόμο 3869/2010 από την 1-1-2016, χωρίς σε καμία περίπτωση όμως να καταργείται. 

Επιγραμματικά κάποιες από τις τροποποιήσεις που θα ισχύουν από το νέο έτος είναι οι εξής:  Α)Ανάμεσα στις προϋποθέσεις εξαίρεσης της κύριας κατοικίας του αιτούντος από τη ρευστοποίηση προστίθενται και οι κάτωθι: «α) το μηνιαίο διαθέσιμο οικογενειακό του εισόδημα δεν υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, όπως αυτές προσδιορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 του παρόντος, προσαυξημένες κατά εβδομήντα τοις εκατό (70%), β) η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας κατά το χρόνο συζήτησης της αίτησης δεν υπερβαίνει τις εκατόν ογδόντα χιλιάδες (180.000) ευρώ για τον άγαμο οφειλέτη, προσαυξημένη κατά σαράντα χιλιάδες ευρώ (40.000) ευρώ για τον έγγαμο οφειλέτη και κατά είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ ανά τέκνο και μέχρι τρία (3) τέκνα και γ) ο οφειλέτης είναι συνεργάσιμος δανειολήπτης, βάσει του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών, όπου αυτός εφαρμόζεται.». Β)Ο δε οφειλέτης θα δύναται να υποβάλει αίτηση στο Ελληνικό Δημόσιο για τη μερική κάλυψη του ποσού της μηνιαίας καταβολής του σχεδίου διευθέτησης οφειλών, το οποίο ορίζει η δικαστική απόφαση. Γ)Το σχέδιο διευθέτησης οφειλών θα προβλέπει ότι ο οφειλέτης θα καταβάλλει το μέγιστο της δυνατότητας αποπληρωμής του και ότι καταβάλλει ποσό τέτοιο ώστε οι πιστωτές του δεν θα βρεθούν, χωρίς τη συναίνεσή τους, σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν στην οποία θα βρίσκονταν σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης.

Επομένως η ανησυχία των ενδιαφερομένων για κατάργηση του νόμου δεν είναι βάσιμη και η επίσπευση της διαδικασίας κατάθεσης αίτησης υπαγωγής στο νόμο 3869/2010 εντός του έτους δεν κρίνεται αναγκαία εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων δανειοληπτών οι οποίοι δεν πληρούν τα ως άνω κριτήρια υπαγωγής.

Το Ινστιτούτο Καταναλωτών Θεσσαλίας βρισκόμενο πάντα υπεύθυνα στο πλευρό του καταναλωτικού κοινού σας έχει ως χρέος τη σωστή πληροφόρησή του και καθοδήγησή του σε θέματα που άπτονται της αρμοδιότητας μας".