Στα πλαίσια της συνάντησης εργασίας που διοργάνωσε η Περιφέρεια Θεσσαλίας  στις 14-5-2015 στο πλαίσιο τομέων ΕΣΠΑ  με θέματα:Αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων ( ΠΕΣΔΑ) και Περιφερειακή Στρατηγική  για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας, ο Πρόεδρος της Θεσσαλίας έκανε την παρακάτω παρέμβαση:

«Η ορθή διαχείριση των απορριμμάτων εδώ και πολλά χρόνια είναι κύριο ζήτημα με το οποίο ασχολείται η ΤΑ και συνεχώς προσπαθεί να εναρμονιστεί με τους ευρωπαϊκούς κανόνες διατηρώντας πάντα τις ισορροπίες μεταξύ των ειδικών αναγκών κάθε τοπικής κοινωνίας και των πενιχρών μέσων που διαθέτουν κυρίως οι μικροί δήμοι. 

Οι ανάγκες συνεχώς αλλάζουν και το περιβάλλον συνεχώς επιβαρύνεται

Είμαστε ήδη στο σημείο που πρέπει να περάσουμε από τους ΧΥΤΑ στους ΧΥΤΥ 

Να ασχοληθούμε με τη διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) με ένα πιο σύγχρονο τρόπο

Στο επικαιροποιημένο ΠΕΣΔΑ περιγράφονται οι δράσεις που πρέπει να υλοποιηθούν από τους αρμόδιους φορείς 

Διαχρονικά προβλέπεται από το 2013 έως το 2020 η εξέλιξη ΑΣΑ να είναι της τάξης του +0,13 δηλαδή από 313,000 tn σε 316,000 tn

Ο ποσοτικός στόχος για τα βιοαπόβλητα για  το 2020 θα πρέπει να ανέλθει στο 10% του συνολικού τους βάρους

Πρέπει σταδιακά να μειωθούν τα βιοαποδομήσιμα αστικά απόβλητα που προορίζονται για ταφή στο 50% της συνολικής ποσότητας των βιοαποδομήσιμων

Πρέπει να γίνου συγκεκριμένες δράσεις σε ότι αφορά τα «απόβλητα συσκευασίας» και ο διαχωρισμός των υλικών κατά βάρος για το γυαλί, χαρτί, μέταλλα, χαρτόνι , πλαστικά καθώς επίσης και η αξιοποίηση ή η αποτέφρωση 

Η επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση πρέπει να αυξηθεί κατ’ ελάχιστο στο 50% κατά βάρος

Για την επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης που θέλει ο Ν. 4042/2012 και την προώθηση της χωριστής συλλογής αποβλήτων θα πρέπει να δημιουργηθεί δίκτυο πράσινων σημείων

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας προβλέπονται πράσινα σημεία με τον χαρακτηρισμό τοπικά και Κεντρικά στα οποία θα συγκεντρώνονται από τους ίδιους τους πολίτες βαρέα υλικά όπως έπιπλα κλπ, κλαδιά δένδρων, τηγανέλεα, μπουκάλια πλαστικά κλπ, τα οποία θα τοποθετούνται σε διαφορετικούς κάδους 

Ο επικαιροποιημένος ΠΕΣΔΑ προβλέπει την δημιουργία 3 μονάδων επεξεργασία απορριμμάτων .

Κατά την άποψή μου για να είναι βιώσιμη η λειτουργιά των τριών αυτών μονάδων θα πρέπει να έχει προβλεφτεί με λεπτομέρεια , η ανάγκη του απαιτούμενου όγκου απορριμμάτων σε σχέση με τα απορρίμματα που θα καταλήγουν στα πράσινα σημεία 

Σημαντικό ρόλο για την επιθυμητή έκβαση του εγχειρήματος των πράσινων σημείων, θα παίξει η σωστή ενημέρωση στους πολίτες και η παροχή κινήτρων, ίσως και οικονομικών για την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού  ( π.χ. τρέιλερ ) – Μπορεί να βοηθήσει η περιφέρεια μέσα από το κονδύλι «απορρίμματα – ανακύκλωση». 

Η ΠΕΔ Θεσσαλίας λαμβάνοντας υπόψη όλες τις μελέτες και τον επικαιροποιημένο ΠΕΣΔΑ , έθεσε το θέμα σε διαβούλευση με όλους τους Δήμους και τους ΦΟΣΔΑ , σύστησε αρμόδια επιτροπή μελέτης και κατέληξε ως κοινή απόφαση όλων των Δήμων και ΦοΣΔΑ στο εξής : 

Να παραμείνουν οι υπάρχοντες ΦοΣΔΑ ως έχουν χωρίς την παραμικρή αλλαγή και να δημιουργηθεί ένας περιφερειακός ΦοΣΔΑ που σαν αρμοδιότητα θα έχει τον στρατηγικό σχεδιασμό ενεργειών και εγκαταστάσεων. Για να υλοποιηθεί αυτή η απόφαση απαιτείται η τροποποίηση του Ν. 4071/2012

Η επόμενη ενέργεια που θα κάνουμε ως ΠΕΔ Θεσσαλίας θα επισκεφθούμε τον αρμόδιο υπουργό για να συζητήσουμε περί της τροποποίησης του νόμου¨>