Ανακοίνωση για την πρόσληψη δύο (2) ατόμων για την κάλυψη άμεσων αναγκών της Δ/νσης Αθλητισμού, Πολιτισμού & Κοινωνικής Πολιτικής, με σύμβαση μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου, διάρκειας εννέα (9) μηνών : ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ καλλιτεχνικό έργο για κουκλοθέατρο για  Εννέα (9) μήνες.

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Για την ανωτέρω ειδικότητα απαιτούνται: α) Αντίστοιχος τίτλος σπουδών ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ και σχετική με το αντικείμενο εμπειρία έξι (6) μηνών ή β) Οποιοσδήποτε τίτλος σπουδών ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ και σχετική με το αντικείμενο εμπειρία έξι (6) μηνών ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Οι υποψήφιοι θα πρέπει: 1. Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 2. Να έχουν Υγεία και φυσική κατάσταση που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης για την οποία προσλαμβάνονται. 3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (ποινική καταδίκη , υποδικία στέρηση ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση). Σημείωση: Η ανικανότητα προς πρόσληψη αίρεται μόνο με την έκδοση , του κατά το άρθρο 47 παρ. 1 του Συντάγματος , Διατάγματος που αίρει τις συνέπειες της ποινής.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. Αίτηση 2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών και για τίτλο σπουδών της αλλοδαπής αντίστοιχη ισοτιμία 3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας 4. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας: Προκειμένου για μισθωτούς βεβαίωση από ασφαλιστικό φορέα και Υπεύθυνη Δήλωση, που να δηλώνεται ο χρόνος εμπειρίας ο εργοδότης και το είδος της απασχόλησης όταν πρόκειται για εργασία στον Ιδιωτικό Τομέα, για ελεύθερους επαγγελματίες απαιτείται επιπλέον μία απόδειξη παροχής υπηρεσιών ή σχετική σύμβαση εργασίας που καλύπτει ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της εμπειρίας. Για τις ως άνω περιπτώσεις εναλλακτικά όταν πρόκειται για εργασία που έχει παρασχεθεί σε υπηρεσίες του Δημοσίου, σε ΝΠΔΔ, ΟΤΑ 1ου και 2ου βαθμού σε ΝΠΙΔ του Δημοσίου τομέα της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει ή σε φορείς της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2597/1997, βεβαίωση του αντίστοιχου φορέα . 5. Υπεύθυνη δήλωση κατά του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3584/07): α)δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή , υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη εκβίαση πλαστογραφία απιστία δικηγόρου, δωροδοκία , καταπίεση , απιστία περί την υπηρεσία , παράβαση καθήκοντος , καθ' υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση , καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. β)ότι μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί. γ)ότι δεν έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή. δ)ότι δεν τελούν υπό στέρηση ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις. 6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης όπου θα φαίνεται και ο χρόνος κτήσης της Ελληνικής Ιθαγένειας. Επισημαίνουμε ότι για τον υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια απαιτείται πιστοποιητικό Ελληνομάθειας. 7. Βιογραφικό σημείωμα 8. Έγγραφα που να πιστοποιούν και να αποδεικνύουν τα επιπλέον προσόντα που αναφέρονται στο Βιογραφικό 9. Οι υποψήφιοι, που πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη, από την τριμελή επιτροπή, η οποία θα αξιολογήσει τα πλείονα προσόντα, την καλλιτεχνική σταδιοδρομία τις βραβεύσεις και διακρίσεις σε επίσημους διεθνείς και πανελλήνιους διαγωνισμούς.

Για την ημερομηνία της συνέντευξης οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν με νεότερη δημόσια ανακοίνωση.

dikaiologitika.gr