Ζητείται άμεση λύση για την φορολόγηση των κερδών που αποκτούν οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και οι ομάδες παραγωγών που ιδρύθηκαν και έκαναν έναρξη δραστηριότητας από 01/01/2013 έως 23/07/2013 και έχουν υπερδωδεκάμηνη χρήση. Τα κέρδη των πιο πάνω νομικών οντοτήτων φορολογούνται στο σύνολό τους με συντελεστή είκοσι έξι τοις εκατό (26%).

Σε ανακοίνωση των Οικονομολόγων αναφέρονται τα εξής:

“Η φορολόγηση αυτών με συντελεστή 26% έρχεται σε αντίθεση με την παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν. 4172/23-7-2013, η οποία αναφέρει ότι: Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και οι ομάδες παραγωγών φορολογούνται με συντελεστή δέκα τρία τοις εκατό (13%)

Επίσης θα πρέπει να αναφέρουμε ότι τα κέρδη που αποκτούν αγροτικοί Συνεταιρισμοί που ιδρύθηκαν μετά τις 23/07/2013 και που σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 8 του Ν. 4172/2013, δήλωσαν ως ημερομηνία λήξης του φορολογικού έτους την 31/12/2013, (διότι δεν είχαν το δικαίωμα να δηλώσουν υπερδωδεκάμηνη χρήση) φορολογήθηκαν για μεν τα κέρδη της χρήσης που έληγε την 31/12/2013 με συντελεστή είκοσι έξι τοις εκατό (26%), για δε τα κέρδη της χρήσης 2014 με συντελεστή δέκα τρία τοις εκατό (13%).

Διαπιστώνουμε με τα παραπάνω ότι δεν έχουμε την ίδια φορολογική αντιμετώπιση.

Γι’ αυτό το λόγο προτείνουμε, η φορολόγηση των Αγροτικών Συνεταιρισμών και των ομάδων παραγωγών που το φορολογικό έτος υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες να φορολογηθούν για τα κέρδη 2013 με συντελεστή είκοσι έξι τοις εκατό (26%), για δε τα κέρδη της χρήσης 2014 με συντελεστή δέκα τρία τοις εκατό (13%). Ο υπολογισμός των κερδών για την χρήση 2013 να γίνει με τον τύπο ν/ν+12 χ συνολικά κέρδη, όπου ν οι μήνες λειτουργίας του συνεταιρισμού το 2013”.