Στην πρόσληψη τριών υδρονομέων για την αρδευτική περίοδο από 15 Απριλίου έως 14 Σεπτεμβρίου προχωρά ο δήμος Τυρνάβου στις περιοχές της Δελέριας, Αργυροπουλίου και Ροδιάς.
Στην αίτηση που υποβάλλεται για τον διορισµό επισυνάπτονται:
α) Πιστοποιητικό εντοπιότητας.
β) Υπεύθυνη ∆ήλωση περί µη ύπαρξης κωλύµατος σύµφωνα µε το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα.
Η εκλογή και ο διορισµός µπορεί να γίνει και πριν την προσκόµιση των πιστοποιητικών, εφ’ όσον υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί αυτής συνδροµής των προσόντων και λοιπών προϋποθέσεων αυτής εκλογής. Υποχρεούται αυτής ο διορισθείς να προσκοµίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά εντός ευλόγου από του διορισµού προθεσµίας, άλλως απολύεται άνευ οιασδήποτε διατυπώσεως.
Η προθεσµία αύτη, η οποία αναγράφεται στο έγγραφο του διορισµού, δεν δύναται να είναι µεγαλύτερη των 30 ηµερών από την κοινοποίηση του εγγράφου του διορισµού.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους στα γραφεία της υπηρεσίας, οδός Σ. Καράσσου, αριθµός 1 έως τις 20/03/2017