Η ερώτηση που υπογράφει και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Λάρισας Ν.Παπαδόπουλο με θέμα την μεταφορά - μετακίνηση εκπαιδευόμενων-ωφελούμενων προς ανοιχτές δομές Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας, έχει ως εξής:

"Στην ΚΥΑ 24001/2013 – ΦΕΚ 1449 Β/14-06-2013, όπως αυτή τροποποιήθηκε με  το ν.4320 (ΦΕΚ 29/τ.Α/19-03-2015) παρ.3 του άρθρου 29, ρυθμίζονται τα ζητήματα μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των μαθητών των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) του Υπουργείου Παιδείας, οι οποίοι κατοικούν σε χιλιομετρική απόσταση από τη σχολική τους μονάδα. Στα ανωτέρω σχετικά αναφέρεται ότι η μεταφορά τους πραγματοποιείται από τις Περιφέρειες της Χώρας χωρίς  χιλιομετρικούς περιορισμούς, δίνοντας την δυνατότητα πρόσβασης των μαθητών στην εκπαίδευση. Στην συγκεκριμένη ΚΥΑ δεν έχουν συμπεριληφθεί οι ανοιχτές δομές των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας. Σκοπός των δομών αυτών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις είναι η επαγγελματική κατάρτιση και επαγγελματική αποκατάσταση, η ψυχοπαιδαγωγική και κοινωνικοθεραπευτική μέριμνα, η κοινωνική  προστασία και ένταξη νεαρών ατόμων με Αναπηρία καθώς και η στήριξη των οικογενειών τους.

Η παράλειψη της ΚΥΑ  24001/2013 – ΦΕΚ 1449 Β/14-06-2013 όπως αυτή τροποποιήθηκε με  το ν.4320 (ΦΕΚ 29/τ.Α/19-03-2015) παρ.3 του άρθρου 29, θεωρούμε πως θα μπορούσε να συμπεριλάβει τις δομές , συμβαδίζοντας και με τη σχετική σύμβαση του ΟΗΕ και την Αρχή της Μη Διάκρισης, όπου η πολιτεία οφείλει να εξασφαλίσει τη πρόσβασή των Α.μεΑ. σε υπηρεσίες υγείας, πρόνοιας και εκπαίδευσης και με σχετική απόφαση του αρμόδιου Υπουργού να επεκταθεί και να συμπεριλάβει τους εκπαιδευόμενους των ανοιχτών δομών των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας καθότι ο κύριος σκοπός τους είναι η επαγγελματική κατάρτιση και επαγγελματική αποκατάσταση νεαρών ατόμων με αναπηρία, έργο εφάμιλλο των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) του Υπουργείου Παιδείας.

  

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Τι προτίθεται να πράξει προκειμένου να συμπεριληφθεί στην ΚΥΑ 24001/2013 – ΦΕΚ 1449 Β/14-06-2013 η μεταφορά-μετακίνηση των εκπαιδευόμενων σε ανοιχτές δομές των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας; 

Τι προτίθεται να πράξει εναλλακτικά σε περίπτωση μη τροποποίησης της παραπάνω ΚΥΑ, προκειμένου να λυθεί το ζήτημα;"