Με επιτυχία στέφθηκε η δεύτερη συνάντηση του ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο igma3 «Shortening Distance to Labour Market for young people with risk for unemployment and social exclusion - Distance Education for Coordinated Measures by Regional Stakeholder Networks», στις 4-5 Απριλίου, στην Νορβηγία.

Ο γενικός στόχος του τριετούς Ευρωπαϊκού προγράμματος, στο οποίο ο εκπαιδευτικός οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» συμμετέχει ως εταίρος, είναι η επαγγελματική ανάπτυξη του προσωπικού φορέων και οργανισμών που εργάζονται ως Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας και Προώθησης στην Εκπαίδευση και την Απασχόληση νέων ατόμων.

Πιο αναλυτικά, οι ειδικοί στόχοι του προγράμματος igma3 είναι: 

1. Χαρτογράφηση των περιφερειακών δικτύων συνεργασίας παροχής συμβουλευτικής σε νέους.

2. Προσαρμογή και εμπλουτισμός της προϋπάρχουσας igma μεθοδολογίας και του εκπαιδευτικού υλικού με νέα στοιχεία, όπως στρατηγικές τοποθέτησης σε θέσεις εργασίας και μέθοδοι για την αλλαγή της στάσης των εργοδοτών.

3. Πλατφόρμα τηλε-κατάρτισης για συμβούλους απασχόλησης και σταδιοδρομίας.

Κατά τη διάρκεια της διήμερης συνάντησης, 7 οργανισμοί εκπροσωπώντας εφτά χώρες (Σουηδία, Νορβηγία, Ισπανία, Ουκρανία, Κύπρος, Ολλανδία και Ελλάδα) συζήτησαν επί θεμάτων σχετικά με την  επαγγελματική ανάπτυξη του προσωπικού φορέων και οργανισμών που εργάζονται ως Σύμβουλοι για τη βελτίωση της πρόσβασης στην εκπαίδευση και απασχόληση νέων ατόμων που κινδυνεύουν με κοινωνικό αποκλεισμό. Στα πλαίσια της συνάντησης συζητήθηκαν σχετικές πρακτικές και συστήματα που υιοθετούνται από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ανταλλάχθηκαν ιδέες και προτάσεις προκειμένου να σχεδιαστούν με ακρίβεια  τα επόμενα στάδια του έργου.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΕ ΑΕ, Παλαιολόγου 19, Λάρισα, τηλ. 2410554026, κ. Αναστασοπούλου (email: anastasopoulou@dimitra.gr).