Από τον ΕΛΓΑ ανακοινώθηκε ότι η «απώλεια παραγωγής – ακαρπία για τα αμύγδαλα για το έτος 2017» εντάσσεται στο «Ετήσιο Πρόγραμμα ΚΟΕ 2017».

Δηλώσεις υποβάλλονται ατελώς, αυστηρά μέχρι την Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2019 ηλεκτρονικά στους ανταποκριτές ΕΛΓΑ. Μετά τη συγκεκριμένη ημερομηνία, καμία αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή, επειδή δεν θα είναι ανοιχτό το ηλεκτρονικό σύστημα. Απαραίτητα δικαιολογητικά σε φωτοτυπίες:

1. Ταυτότητα

2. Τραπεζικό βιβλιάριο

3. Βεβαίωση ασφάλισης ΟΓΑ ή ασφαλιστική ενημερότητα για το έτος ζημιάς (2017)

4. Ε1 & εκκαθαριστικό 2016 (και Ε3, αν υπάρχει)

5. Δήλωση ΟΣΔΕ 2017 (Συνοπτική κατάσταση)

Παρακαλούνται οι παραγωγοί να προσέλθουν έχοντας μαζί τους το σύνολο των δικαιολογητικών.

Πληροφορίες: Ανταποκριτές ΕΛΓΑ του Δήμου

Πληρ.τηλ 2494024513